Dopravní situace na Libuši Písnici

Všichni asi stejně negativně vnímáme ranní kolony, které začínají od vjezdu do Písnice a pokračují přes Libuš a odpoledne v opačném směru a které brzdí nejen osobní auta, ale i autobusy včetně příměstských linek, kdy zde svoji nezanedbatelnou roli sehrává „téčková“ křižovatka Libušská - Kunratická spojka. Dlouhodobě občané naší městské části požadují výstavbu kruhového objezdu s Kunratickou spojkou doplněnou o komplexní rekonstrukci ulice Libušská v Písnici včetně zajištění zvýšení bezpečnosti na vyznačených přechodech. Nevyhovující dopravní situaci kritizují nejen dotčené městské části Prahy, jmenovitě Praha – Libuš a Praha 12, ale také Kunratice, Cholupice, ale i přilehlé obce ve Středočeském kraji především Dolní Břežany. Samozřejmě že tyto obce a městské části mají rozdílné názory na řešení dané situace, které se liší mimo jiné v postoji k otevření mimoúrovňové křižovatky propojující silnici mezi Písnicí a Dolními Břežany.

Od září 2010 je zprovozněna jihozápadní část pražského okruhu mezi brněnskou D1 a plzeňskou D5 s tím, že dosud nemohou řidiči využívat mimoúrovňovou křižovatku, která okruh propojuje se silnicí mezi Písnicí a středočeskými Dolními Břežany. Obavy ze zhoršení dopravní situace v naší městské části vedly ke stanovení podmínky pro zprovoznění této již postavené, ale neotevřené mimoúrovňové křižovatky. Zmíněnou podmínkou je výstavba východního obchvatu Písnice, jehož investorem je Hlavní město Praha. Pro doplnění uvádíme, že jižní části pražského okruhu chybí od jeho zprovoznění také nájezd u Komořan (investorem Hlavní město Praha) a napojení mezi Lahovicemi a Vestcem (investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR), což se nás také výrazně dotýká.

Cílem tohoto příspěvku je jednak informovat o aktuální situaci výstavby východního obchvatu Písnice, jednak dotázat se na Váš názor řešení dopravní situace v naší městské části ve vztahu k mimoúrovňové křižovatce mezi Písnicí a Dolními Břežany.


Aktuální situace výstavby východního obchvatu Písnice

Výstavba východního obchvatu Písnice má již platné územní rozhodnutí a měla by se začít stavět do roku 2018. Na začátku letošního září bylo vydáno rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, což je Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby východního obchvatu Písnice („Stavba č. 42479, Obchvatová komunikace Písnice“, původně nazvanou „Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0012, Obchvatová komunikace“), kterou podalo Hlavní město Praha v červnu roku 2013.

Rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 12 se vypořádává s připomínkami dotčených účastníků řízení. Pro zajímavost: jen účastníků řízení, kterým musí být vyjádření doručováno do vlastních rukou je 135. Stavba východního obchvatu Písnice se týká území od ul. Kunratická spojka podél východní a jižní části zástavby k.ú. Písnice s napojením na ul. Libušskou po křižovatku s ul. Podchýšskou na pozemcích v katastrálním území Písnice, Cholupice a Kunratice. V rámci stavby východního obchvatu Písnice by se jednalo o výstavbu komunikací místních (obchvatová komunikace včetně křižovatek, mostů a odvodnění, napojení komunikace Libušské, autobusová smyčka u komunikace Libušské, stezka pro chodce a cyklisty a chodník) a komunikací účelových (komunikace u mokřadu a dva příjezdy k retenčním nádržím), o úpravy Kunratického potoka, Libušského potoka, nádrže Rezerva, dvou retenčních nádrží, položení inženýrských sítí, dále o výstavbu protihlukových stěn, oplocení a objektu sociálního zařízení u autobusové smyčky.

Řešení dopravní situace otevřením křižovatky mezi Písnicí a Dolními Břežany

Možnosti řešení dopravní situace ve vztahu k otevření mimoúrovňové křižovatky propojující pražský okruh se silnicí mezi Písnicí a středočeskými Dolními Břežany, tak jak je preferují dotčené městské části a obce:

a)  Otevření mimoúrovňové křižovatky jen ve směru na Dolní Břežany
b)  Otevření mimoúrovňové křižovatky až po dokončení východního obchvatu Písnice
c)  Otevření mimoúrovňové křižovatky po vybudování kruhového objezdu s Kunratickou spojkou se zvýšením bezpečnostních opatření na přechodech na Libušské ulici

Rády bychom v této souvislosti znaly Váš názor a případně důvody, které Vás vedou k danému typu řešení, přičemž výsledky (bude-li sběr dat početně relevantní) budeme prezentovat jak na místní úrovni v zastupitelstvu MČ Praha Libuš, tak na úrovni Hlavního města Prahy přes zastupitele ODS. Napište nám (stačí písmeno zvolené varianty) s uvedením místa bydliště (Libuš nebo Písnice) na email: ods.libus.pisnice@gmail.com nebo zodpovězte dotazník na těchto stránkách Oblastního sdružení ODS Prahy 12 v anketě.

JUDr. Eva Radová
zastupitelka MČ Praha Libuš, členka ODS

Mgr. Michaela Novotná Burdová
členka ODS